Základní informace o Jaroslavicích - Zlín

Pohled do nejstarší historie obce

Kronika Jaroslavic se nezachovala. Ve Státním okresním archivu ve Zlíně je uložena pouze Pamětní kniha obce, založená v roce 1927, která má však popsány pouze dvě strany. Retrospektivně uvádí jen kusé záznamy z let 1906 až 1918, přičemž zápisy o první světové válce nejsou úplné. Vůbec není zmíněna např. stavba kaple.

Historie Jaroslavic je nerozlučně spojena s dějinným vývojem Zlína. Osídlování jižního, značně zalesněného masivu Vizovických vrchů nezačalo dříve než ve druhé polovině 16. století. V této době je v okolí Zlína založena nová obec Kudlov, poprvé připomínaná roku 1571, s níž Jaroslavice bezprostředně sousedí. Jejich založení již nelze s takovou přesností určit. Pověst praví, že na místě nynější osady – v lesích – se zdržovali zbojníci. Na hrušce zavěšovali ukradené slaniny. Později byli zbojníci pochytáni. Jediný Jaroslav však unikl a zanechav zbojnictva, vystavěl si zde chaloupku a živil se poctivou prací. Kolem chalupy pak vznikla osada Jaroslavice.

Toto romantické vyprávění uvádí Vácslav Peřinka ve Vlastivědě moravské, která však přináší mylný údaj o našich Jaroslavicích, když obec datuje už k roku 1358. Toto datum se však vztahuje k zaniklým Jaroslavicím, které kdysi ležely v blízkosti Prusinovic na Holešovsku.

První písemná zpráva

První písemná zmínka o Jaroslavicích je z roku 1588, kdy majitelka zlínského panství Bohunka ze Žerotína udělila jaroslavickým poddaným dvě památné listiny.

První z nich je důležitá tím, že jim za plat prodala kus hor, aby je vzdělali na role a louky, za což jí byli povinni dávat ročně po 10 groších. Druhou listinou jim majitelka panství změnila některé roboty na stálé platy s odůvodněním, aby ti, kteří na syrových kořenech živnosti své mají, své živnosti tím snázeji mohli polepšovati. Obě osady — Kudlov i Jaroslavice — měly přispět k zvýšení vrchnostenských příjmů.

Jaroslavická pečeťJméno naší obce je v dochovaných archivních materiálech uváděno (snad vlivem písaře, ale hlavně vlivem jazykového vývoje) v různých variantách: Jaroslawicze (1596), Jaroslawitz (1720), Jaroslawitz, Garoslawice (1846). Na kulaté pečeti o průměru 2,4 cm, pocházející z roku 1777, čteme v mezikruží zleva doprava vyrytý text: POCTIWA OBEC GAROSL.

Jaroslavice dnes

Dominantou obce je kaple sv. Anny, kde bývá koncem července o pouti sloužena mše svatá. Ve zrekonstruované budově bývalé školy je nově umístěna místní úřadovna Magistrátu města Zlína, Klub seniorů, zázemí pro cestáře a školka. V patře pak jsou čtyři sociální byty. Pro veřejnost je určena velká společenská místnost a klubovna v suterénu. V roce 2006 byla upravena plocha kolem bývalé školy na dětské hřiště, které nabízí několik atrakcí pro děti (houpací kůň, houpačka, dětský hrad) a také možnost posezení. Za školou je oplocená plocha pro míčové hry.

V letech 2012-2013 byla v prostoru bývalé točny MHD ve středu obce vybudována odpočinková zóna s dětskými atrakcemi později doplněná altánem nad obecní studnou. Vznikl zde také prostor pro pouťové atrakce. Sportovní fotbalový klub má své zázemí na hřišti, které se nachází v horní části obce.

V Jaroslavicích má sídlo několik firem. V obci jsou dvě restaurace: U Baďurů a Na hřišti, které v hojné míře využívají nejen místní občané, ale i chataři a náhodní turisté.

Pro svoji polohu v klínu kopců došlo v Jaroslavicích v 60. a 70. letech minulého století ke vzniku dvou chatařských oblastí. Jedna se nachází v dolní části obce zvané Boněcka a v horní části obce za hřištěm je zahrádkářský sad Na Vrše.

Prostředí Jaroslavic poskytuje výborné podmínky pro turistiku. Z okolních kopců je nádherný výhled na krajské město a za příhodného počasí můžeme spatřit i kopule baziliky 35 km vzdáleného poutního místa Svatý Hostýn. Ze zahrádky hospody Na hřišti je překrásný západ slunce.

Jaroslavice jsou od roku 1964 součástí dnešního krajského města Zlín jako jedna z jeho čtrnácti místních části.

O pravidelný úklid a čistotu obce se stará místní občan Bronislav Hájek, pracovník údržby. Na třech stanovištích jsou sběrné nádoby, do kterých občané ukládají odpad, který nepatří do popelnic. Z těchto stanovišť je taky šestkrát ročně prováděn svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu vozidly Technických služeb města Zlína.